Compromisos


 

  La Biblioteca, com a servei de suport a la docència, la recerca i l’aprenentatge, es compromet a posar a l’abast de la comunitat universitària els recursos d’informació, formació i serveis necessaris per contribuir a fer que la institució assoleixi el màxim nivell de qualitat i excel·lència. 

  Per assolir-ho, ens comprometem a:

  • Atendre les vostres peticions, queixes i suggeriments en un termini de temps curt: L’espera als taulells d’informació ha de ser mínima i us respondrem als missatges de Whatsapp i als correus electrònics en un termini inferior a 24 h. 
  • Oferir-vos un horari d’obertura ampli, uns espais accessibles, adequats i diversificats i uns recursos i serveis adequats a les necessitats de docència, recerca i aprenentatge. 
  • Oferir-vos un servei d’assessorament documental personalitzat i un programa de formació adequat i integrat en els estudis de grau, màster i doctorat. 
  • Informar-vos dels canvis i novetats als serveis bàsics a través dels rètols i la web o per altres mitjans amb una antelació mínima de 4 dies. 
  • Disposar de la bibliografia recomanada de les assignatures del pla docent. 
  • Garantir l’accés als recursos electrònics de la biblioteca digital des de qualsevol dispositiu connectat a la xarxa de la UdG.

  Per garantir un ús responsable dels serveis i recursos públics, als usuaris us demanem que: 

  • Contribuïu a mantenir un entorn de treball adequat, respecteu les persones i eviteu qualsevol activitat que destorbi un bon ambient de treball que faciliti l’estudi. Per garantir-ho, i per motius de seguretat i higiene, a les biblioteques no es permet menjar ni beure. 
  • Respecteu el fons bibliogràfic, els equipaments i les instal·lacions
  • Comporteu-vos de manera respectuosa amb el personal de la Biblioteca i seguiu les seves indicacions en l’ús de les instal·lacions, els equipaments i els serveis. 
  • Sortiu de les instal·lacions quan finalitzi l’horari d’obertura o a requeriment del personal.
  • Seguiu els procediments establerts abans d’endur-vos un document de la Biblioteca. 
  • Retorneu a la Biblioteca els llibres i altre material tret en préstec dins els terminis establerts. 
  • Vetlleu pels vostres objectes personals. La Biblioteca no es farà responsable, en cap cas, de les sostraccions o pèrdues que es produeixin. 
  • No està permès fer un ús inadequat ni canviar la configuració original dels ordinadors o instal·lar-hi programari per compte propi. 
  • Respecteu la legislació vigent de propietat intel·lectual; en especial, la referida a consulta, escaneig i fotocòpies, i en el cas de documents electrònics, la referida a ús, distribució i còpia. 
  • Mostreu el contingut de les bosses i carpetes quan el personal de la Biblioteca us ho demani.