Correcció d’exàmens


Servei adreçat al personal docent de la Universitat de Girona. Facilita la correcció automàtica de proves tipus test mitjançant uns fulls homologats, i transmet els resultats a la vostra bústia de correu electrònic.

Podeu demanar-los a la consergeria de la vostra facultat o escola.

 • Proves de fins a 100 preguntes. Si la prova té més de 100 preguntes caldrà considerar-la com a dos exàmens diferents.
 • Els exàmens aniran acompanyats d’un únic full de resposta (solucionari). No es faran servir les opcions “TIPUS D’EXAMEN” ni “FULL NÚM.” del full de resposta, ja que si us interessa incloure diversos enunciats caldrà separar-los com a exàmens diferents.

Cada enunciat ha de portar quatre respostes possibles com a màxim (A, B, C, D) i cada pregunta ha de tenir una ÚNICA resposta vàlida. La puntuació total de la prova se us farà arribar sempre valorada sobre 10 punts.

 

 1. Empleneu aquest imprès
 2. Poseu tots els fulls de resposta dels alumnes dins d’un sobre.
 3. Poseu en un altre sobre el full amb les respostes correctes.
 4. Lliureu els dos sobres i l’imprès a la consergeria de la biblioteca de Montilivi (caldrà que us identifiqueu amb el DNI). En tractar-se de dades personals no es pot utilitzar el correu intern ni per al lliurament ni per a la recollida dels originals.
 5. La persona que us atengui comprovarà que les dades siguin correctes. Caldrà que porteu comptats els exàmens que lliureu. Se us donarà un comprovant de les dades, un cop confirmades.
 6. En el període màxim d’una setmana rebreu el resultat de la correcció per correu electrònic. També caldrà que passeu a recollir els originals per la consergeria de la biblioteca de Montilivi.

No es pot escriure, ni fer cap marca, ni doblegar sobre les marques de posició que estan situades al marge esquerre del full de resposta. A més, només podem garantir que es llegeixin les marques de color negre o blau.

Columna Marques
DNI 00000000
Tipus d'examen En blanc
Full núm. En blanc
Preguntes Marqueu la resposta correcta de cada pregunta

 

 • Han d’utilitzar llapis o bolígraf blau o negre.
 • Han de marcar exactament el requadre amb la resposta que considerin correcta (el full ja indica les maneres incorrectes de marcar).
 • Resposta incorrecta: si s’equivoquen, cal que marquin a la fila de sota de l’errada (“ANUL.”), la mateixa resposta equivocada; això l’anul·la. Després han de marcar la resposta correcta a la fila superior. Si només marquen dues caselles de la primera fila, la màquina no entendrà quina és la resposta correcta i l’examen no es corregirà.
Exemple
Columna Marques
DNI El DNI de l’alumne (si es tracta d’un altre document d’identitat amb menys números, s’anota i es posen tants zeros al davant com dígits faltin)
Tipus d'examen En blanc
Full núm. En blanc
Respostes Exemple full resposta

 

Us arribarà un full de càlcul amb quatre fulls:

 1. Configuració: es detalla la configuració programada de l’examen a través del full de petició.

Resultat correcció: configuració

2. Resultats: es donen les respostes correctes relacionades amb els registres de cada alumne, amb el recull total de respostes correctes, incorrectes i en blanc i la nota resultant.

Resultat correcció: resultats

3. Preguntes: es detalla el resum del resultat per a cada pregunta. Informa quantes han estat contestades correctament, incorrectament i en blanc.

Resultat correcció: preguntes

4. Gràfiques: es dona un recull gràfic del conjunt de les respostes.

​​​​​​​Resultat correcció: gràfiques

Un cop rebeu el correu amb el full de càlcul adjunt, recordeu que heu de passar a recollir els exàmens originals a la consergeria de la biblioteca de Montilivi.