Estil APA

 

  Per l'elaboració d'aquest apartat s'ha seguit la 6a edició del Publication Manual of the American Psychological Association. Recomanem que el consulteu quan citeu altres tipus de documents aquí no especificats, així com la web de l’APA.

  Actualitzat: juliol de 2020

  NOTA: estem treballant en l'actualització a la 7a edició. Mentrestant podeu consultar els canvis en el següent enllaç

  Una llista de bibliografia o llista de referències cita els treballs que avalen un article concret. Una bibliografia cita les obres més àmplies i per a lectures futures.

  • La llista de referències se situa en una pàgina nova immediatament després del text, continuant la numeració de pàgines del document.
  • Format de la llista: sagnia francesa i doble espai.
  • Heu d’escriure només les inicials dels noms dels autors.
  • Quan hi ha més d’un lloc d’edició, poseu només el primer, o el lloc de la casa mare si s’especifica.
  • En el cas que el lloc d’edició sigui una ciutat dels Estats Units, doneu el nom de la ciutat i l’indicatiu de l’estat segons les abreviatures del Servei Postal dels Estats Units (ex.: Springfield, MA) (vegeu el Publication Manual of the American Psychological Association).
  • Si la citació acaba amb una adreça URL, no poseu punt al final.
  • És correcte utilitzar “en” o “dins”.
  • La presentació dels DOI i els URL s'estandaritza:

   • Ambdós es persenten com a hipervincles.
   • L'etiqueta "doi" no s'utilitza i s'ha de començar amb el prefix https://doi.org/
   • "Recuperat de" era utilitzat fins ara davant d'un URL només quan era necessària una data de recuperació, ara es presenta sense etiqueta.
  • Per qualsevol referència amb una editorial o un nom de lloc:
   • Quan el nom de l'autor i l'editorial coincideixen, és a dir, són iguals, s'omet l'editorial.
   • No s'inclou "Autor" en l'element de font de la referència.

            Exemple: American Psychological Association. (2020). 

  Citar més d’un autor en la bibliografia:

  1 autor Cognom, Inicial nom. (any). 
  Fins a 7 autors Cognom1, N., Cognom2, N., Cognom3, N., Cognom4, N., Cognom5, N., Cognom6, N., i Cognom7, N. (any). 
  8 o més autors Cognom1, N., Cognom2, N., Cognom3, N., Cognom4, N., Cognom5, N., Cognom6, N., ... Cognom Últim, N. (any).  
  Autors corporatius Nom de la institució o grup. (any).  

   Poseu sempre les abreviatures en la llengua del treball que esteu redactant (excepte la d’edició, que heu de posar en la llengua del document citat). A continuació donem una taula de les més freqüents en català.

   ca. circa, data aproximada
   comp. compilador
   coord. coordinador
   dir. director
   ed./eds. editor/s o director/s literari/s
   et al. et alii, indicació de l'omissió d'alguns dels autors
   i.e. id est, precedeix una data de publicació corregida
   núm. número de publicació en sèrie
   p. pàgina/pàgines

   §

   paràgraf
   s.d. sense data, quan no coneixem la data de publicació
   [sic] segueix una incorrecció
   v. segueix el nombre de volums d'una monografia
   vol. precedeix el número del volum citat

    

   Ordeneu les entrades alfabèticament pel cognom del primer autor, tot seguint el sistema lletra per lletra.

   Obres on el primer autor és el mateix:

   • Ordeneu primer les entrades en què apareix com a únic autor, i dins aquestes, segons l’any de publicació, de més antic a més nou.
   • Quan hi hagi més d’un autor, ordeneu alfabèticament pel segon autor, i si aquest coincideix, pel tercer, i així successivament.
   • Si coincideixen tots els autors, ordeneu per any de publicació, de més antic a més nou.
   • Si coincideixen els autors i l’any de publicació, ordeneu alfabèticament pel títol (excloent-ne els articles inicials: el, la, etc.). Afegiu lletres a, b, c, etc. darrere la data de publicació.

   Hewlett, L. S. (1996)

   Hewlett, L. S. (1998)

   Hewlett, L. S., Evans, L. S. i Alonso, S. C. (1996)

   Hewlett, L. S. i Wright, A. C. (1995)

   Hewlett, L. S. i Wright, A. C. (1999a). Control...

   Hewlett, L. S. i Wright, A. C. (1999b). Roles of...

   Obres amb primer autor del mateix cognom però diferent nom:

   Ordeneu alfabèticament per la primera inicial.

   Obres amb autor corporatiu o sense autor:

   • Ordeneu les entrades amb autor corporatiu per la primera paraula del nom. Escriviu els noms desenvolupats, no els acrònims. El nom de l’entitat principal precedeix el de la subdivisió.
   • Si l’obra està signada (i només en aquest cas) com a anònima, l’entrada comença amb la paraula Anònim i s’alfabetitza per aquesta com si fos un nom real.
   • Si no hi ha autor, moveu el títol a la posició de l’autor i alfabetitzeu per la primera paraula del títol.
   • Considereu les obres legals com a obres sense autor, i alfabetitzeu-les per la primera paraula significativa de l’entrada (obvieu els articles, però no les preposicions).

   Citacions directes o literals

   • Han d’anar entre cometes, i hem d’indicar l’autor, l’any i el número de pàgina o de paràgraf.
   • És millor proporcionar el número de pàgina o de paràgraf, sobretot si el text a què ens referim és llarg.
   • També farem una entrada a la llista de referències.
   Enmig d'una frase Més enllà de les teories proposades, García (1986) defensa que “l’educació comparada ha d’acomodar-se més al comportament de les altres ciències comparatives que al d’algunes (que no totes) ciències de l’educació” (p. 137), una afirmació que ha generat força controvèrsia.
   A final de frase En la identitat política no podem oblidar que “en les nostres relacions diàries cadascun de nosaltres actua, però sovint la interpretació pública dels nostres actes és la que determina els resultats” (Gergen, 1999, p. 42).
   Si té més de 40 paraules

   Tal com observa Feito (2000), la importància del centre escolar és significativa:

   Els centres públics acostumen a estar (i destaco que no sempre és així) pitjor condicionats a nivell d’infraestructures que els concertats i els privats. Un centre privat repercuteix sobre la matrícula el preu de les instal·lacions. Molts centres religiosos gaudeixen de propietats que vénen de temps remots. (p. 122)

   Hem de fer la cita sense “ “ i en un paràgraf amb sagnia i amb lletra més petita que la resta del text del document.
   Si s'omet text A més, García (1996) afegeix “és difícil que l’educació comparada defugi l’actitud valorativa [...] i al meu entendre se li ha d’exigir que eviti les actituds que valoren o que desvaloren a priori” (p. 120-121).
   Si no hi ha paginació

   Basu i Jones (2007) van anar tan lluny com per suggerir la necessitat d’un “nou marc en el qual considerar la naturalesa i forma de regulació en el ciberespai” (§ 4).

   Traducció d'una citació literal
   • És recomanable no traduir un text de la llengua original a la llengua del document en què escrivim, però si es fa, es considera una paràfrasi, és a dir, que expressem amb les nostres pròpies paraules les idees d’un o diversos autors.
   • En el text, si es tracta d’una cita integrada el cognom de l’autor i l’any aniran al final entre parèntesi:

   Puesto que la pauta de actividad tiene unas consecuencias tan profundas para la creación de la mente, la unidad básica de análisis en la teoría sociocultural es el contexto de actividad (Vygotsky, 1987; Tharp y Gallimore, 1988; Gallimore et al., 1993).

   Ja que la pauta d’activitat té unes conseqüències tan profundes per a la creació de la ment, la unitat bàsica d’anàlisi en la teoria sociocultural és el context d’activitat (Vygotsky, 1987; Tharp y Gallimore, 1988; Gallimore et al., 1993).

   • Si es tracta d’una cita integrada, l’autor s’inclourà en el redactat, seguit de l’any entre parèntesi:

   Vygotsky (1987), Tharp y Gallimore (1988) y Gallimore et al. (1993) señalan que, puesto que la pauta de actividad tiene unas consecuencias tan profundas para la creación de la mente, la unidad básica de análisis en la teoría sociocultural es el contexto de actividad.

   Vygotsky (1987), Tharp y Gallimore (1988) y Gallimore et al. (1993) assenyalen que ja que la pauta d’activitat té unes conseqüències tan profundes per a la creació de la ment, la unitat bàsica d’anàlisi en la teoria sociocultural és el cotext d’activitat.


   Citacions de citacions

   • És recomanable consultar sempre el document original.
   • Si no ho aconseguim, citarem en la bibliografia el document que hem consultat, no l’original, i en el text utilitzarem citat per.
   • En el text, el primer és l’autor original, el segon és la font secundària i hem de posar l’autor o autors i l’any.
   • Al respecto, Gutiérrez (1999), menciona que “la reacción ante cualquier situación siempre está en la función de la percepción que tiene esta, lo que cuenta es la forma en que ve las cosas y no la realidad objetiva “(Citat per Márquez, 2003, p. 57).
   • Només inclourem en la llista de bibliografia el document que hem consultat nosaltres.

   Citacions indirectes o no literals

   Un autor

   En un estudi recent sobre temps de reacció (Walker, 2000)...

   Walker (2000) va comparar els temps de reacció...

   El 2000 Walker va comparar els temps de reacció...

   En un estudi recent sobre temps de reacció, Walker (2000) va descriure el mètode... Walker també va trobar...

   ...(vegeu la taula 2 de Hashtroudi, 1991, per a dades completes)

   Dos autors Citeu cada vegada tots dos autors.
   De 3 a 5 autors

   Citeu la primera vegada tots els autors, i les següents només el cognom del primer seguit per “et al.” i l’any si és la primera citació d’un paràgraf. Si en dos treballs citats coincideixen alguns autors, aneu citant autors fins que es distingeixin l’un de l’altre, seguits per “et al.”

   Wasserstein, Zappulla, Rosen, Gerstman, i Rock (1994) van trobar... → primera citació

   Wasserstein et al. (1994) van trobar... → citacions posteriors, al principi de paràgraf

   Wasserstein et al. van trobar... → citacions posteriors en el mateix paràgraf

   Bradley, Ramirez i Soo (1994) i Bradley, Soo et al. (1994) → en les citacions coincideixen alguns autors

   Més de 6 autors

   Citeu només el cognom del primer autor seguit per “et al.” i l’any de publicació. Si en dos treballs citats coincideixen alguns autors, aneu citant autors fins que es distingeixin l’un de l’altre, seguits per “et al.”

   Barrett et al. (1998)

   Kosslyn, Koenig, Barrett, et al. (1996) i Kosslyn, Koenig, Gabrieli, et al. (1996)

   Autors corporatius

   Desenvolupeu el nom en la primera citació, i si l’acrònim és prou conegut, doneu-lo entre claudàtors, en les citacions següents utilitzeu directament l’acrònim.

   (National Institute of Mental Health [NIMH], 1999) → primera citació

   (NIMH, 1999) → citacions posteriors si l’acrònim és prou conegut

   (University of Pittsburg, 1993) → citacions posteriors, acrònim no conegut

   Treballs sense autor o anònims

   Si un treball no té autor, citeu en el text les primeres lletres de la llista bibliogràfica i l’any de publicació. S’inclouen en aquest tipus els materials legals. Si el treball és anònim, citeu en el text Anònim i la data separats per una coma.

   ...el llibre College Bound Seniors (1979)

   ...(Anònim, 1998)

   Autors amb el mateix cognom

   Si la llista de bibliografia inclou publicacions de dos o més autors principals amb el mateix cognom, incloeu les inicials dels autors en totes les citacions en el text.

   R. D. Luce i Neff (1959) i P. A. Luce (1986) també van trobar...

   Dos o més autors en el mateix parèntesi

   Ordeneu les citacions en el mateix ordre que en la llista de bibliografia.

   Recerques passades (Edeline i Weinberger, 1991, 1993)

   Diversos estudis (Johnson, 1991a, 1991b, 1991c; Singh, 1983)

   Diversos estudis (Balda, 1980; Kamil, 1988; Pepperberg i Funk, 1990)

   Obres clàssiques

   Feu constar la data original si la coneixeu. Si no hi ha data de publicació, podeu fer servir la data de traducció o de la versió que heu consultat, especificant-ho.

   “text literal” (Aristòtil, trad. 1998, I, 1354a)

   En la citació a dins del text 1998 és l’any de la traducció de l’obra, I el llibre de la Retòrica d’Aristòtil, 1354a es refereix a la numeració del paràgraf segons l’edició d’Immanuel Bekker, indicant pàgina, la columna (a o b) i eventualment la línia del text en aquella edició.

    

   La Bíblia

   La Bíblia

   “Si el gra de blat, quan cau a la terra, no mor, queda ell tot sol, però si mor, dóna molt de fruit." (Jn 12:24 Bíblia Catalana Interconfessional) i les altres vegades (Jn 12:24 BCI)

   En la citació a dins del text Jn és l’abreviació de l’Evangeli segons Sant Joan, 12 el capítol, 24 el versicle, seguits del nom pel qual es coneix la versió de la Bíblia que citem; la resta de vegades que citem poden utilizar les sigles d’aquesta Bíblia, BCI.

   Parts específiques d'un document

   Indiqueu la pàgina, capítol, figura, etc. d’una font d’informació en el punt exacte del text. Indiqueu sempre els números de les pàgines quan hi ha text entre cometes. Per a les obres clàssiques, indiqueu el número de secció o paràgraf.

   (Cheek i Buss, 1981, p. 332)

   (Myers, 2000, § 5) → per a font d’informació electrònica

   Comunicacions personals

   No les afegiu a la llista de referències, citeu-les només en el text. S’hi inclouen els missatges de correu electrònic que no estan en llistes de distribució, fòrums o grups de notícies.

   T. K. Lutes (comunicació personal, 18 abril 2001)

   Articles no publicats

   Si l’article ha estat acceptat per ser publicat, feu constar “en premsa”, en lloc de la data. 

   (Castle, en premsa)

   Si l’article encara no ha estat acceptat per ser publicat, feu constar com a data l’any de creació.

   (Kirk, 2015)

   Poema

   Quan tot el llibre és del mateix autor el més recomanable és citar tot el llibre sencer a la bibliografia final i, en el text, fer esment del poema concret afegint-hi la pàgina on es troba el poema.

   En la bibliografia:

   Whitman, W. (2014). Fulles d'herba. Barcelona: Edicions de 1984.

   En el text:

   En el poema "Una balada per a Boston" (Whitman, 2014, p. xx)

   O bé:

   En el seu poema "Una balada per a Boston" Walt Whitman (2014) diu "..." (p. x)

    

   TIPUS DE CITACIÓ PRIMERA CITACIÓ EN EL TEXT (FORMAT BÀSIC) CITACIONS ADDICIONALS EN EL TEXT (FORMAT BASIC) PRIMERA CITACIÓ EN EL TEXT (FORMAT DE PARÈNTESI) CITACIONS ADDICIONALS EN EL TEXT (FORMAT DE PARÈNTESI)
   Un autor Walker (2007) Walker (2007) (Walker, 2007) (Walker, 2007)
   Dos autors Walker i Allen (2004) Walker i Allen (2004) (Walker i Allen, 2004) (Walker i Allen, 2004)
   Tres autors Bradley, Ramírez i Soo (1999) Bradley et al. (1999) (Bradley, Ramírez i Soo, 1999) (Bradley et al., 1999)
   Quatre autors Bradley, Ramírez, Soo i Walsh (2006) Bradley et al. (2006) (Bradley, Ramírez, Soo i Walsh, 2006) (Bradley et al., 2006)
   cinc autors Walker, Allen, Bradley, Ramírez i Soo (2008) Walker et al. (2008) (Walker, Allen, Bradley, Ramírez i Soo, 2008) (Walker et al., 2008)
   sis o més autors Wasserstein et al. (2005) Wasserstein et al. (2005) (Wasserstein et al., 2005) (Wasserstein et al., 2005)
   Autor corporatiu (amb acrònim reconegut) National Institute of Mental Health (NIMH, 2003) NIMH (2003) (National Institute of Mental Health [NIMH], 2003) (NIMH, 2003)
   Autor corporatiu (sense acrònim reconegut) University of Pittsburgh (2005) University of Pittsburgh (2005) (University of Pittsburgh, 2005) (University of Pittsburgh, 2005)