Compra de bibliografia


La Biblioteca adquireix i posa a disposició dels seus usuaris el fons bibliogràfic adequat a les necessitats docents, de recerca i d’aprenentatge.

El PDI i el PAS de la UdG poden ordenar compres de bibliografia fent arribar la proposta de comanda a la Biblioteca del campus corresponent.

A la proposta de comanda s’han d’emplenar els camps obligatoris així com les indicacions de si són documents per incorporar al fons general, si és bibliografia que el PDI recomanarà als estudiants o bé si són per a projectes de recerca o per a algun servei.

Les compres es realitzen al llarg de tot l’any. No obstant això, les comandes que hagin d’anar a càrrec del pressupost de l’any natural s’han de fer el mes de setembre com a molt tard.

En qualsevol moment podeu fer el seguiment de l’estat de les comandes contactant amb la Biblioteca. Tanmateix, enviarem un correu electrònic al sol·licitant quan arribin els documents a la Biblioteca.

Qualsevol persona de la comunitat universitària pot suggerir compres de documents a través del formulari si creu que serien d’interès per a la col·lecció.

La Biblioteca valorarà la compra segons la idoneïtat i el pressupost i informarà el sol·licitant de la resolució que s’hagi pres.

Podeu demanar un període de prova per avaluar bases de dades, portals de revistes o de llibres electrònics, etc. que siguin del vostre interès.

El finançament d’una nova subscripció pot fer-se per dues vies:

 • Si és a càrrec de la facultat, departament o centre que la suggereix, la Biblioteca realitzarà la gestió i incorporarà la publicació a la base de dades corresponent per facilitar-ne la consulta al màxim.
   
 • Si ha d’anar a càrrec de la Biblioteca, és la Comissió de Biblioteca qui prendrà la decisió sobre l’adquisició, basant-se en els criteris següents:
  • Disponibilitat pressupostària
  • Interès per al major nombre d’usuaris possible
  • Cofinançament
  • Criteris científics que tinguin relació amb l’estructura dels fons de la UdG

Qualsevol proposta d’alta o baixa, canvi de format, etc. es prepara al llarg dels mesos d’estiu i queda tancada a la tardor per a l’any natural següent.

Gestionem intercanvis de publicacions (monografies i publicacions periòdiques) basant-nos en acords de reciprocitat puntuals o a llarg termini amb altres institucions (universitats, institucions, etc.).