Articles de revista científica

 

Títols de revista

En el Publication Manual of the American Psychological Association no s’especifica la descripció per a aquest tipus. S’ha fet una adaptació sobre el tipus Monografia.

Títol en cursiva: Subtítol en cursiva (any d’inici-any final). Editorial.

Revue de l’art (1968- ). Flammarion.

Cognom, N. (any). Títol de l’article: Subtítol de l’article. Títol de la revista en cursiva: Subtítol en cursiva, volum en cursiva (número entre parèntesis), primera pàgina de l’article-última pàgina de l’article.

Garita, R. (2010). Modelos y teorías computacionales de la memoria humana: Un estado de la cuestión y análisis crítico. Revista Educación, 34(2), 75-94.

Si es tracta d’una revista no acadèmica, donarem la data exacta entre parèntesis (mes i any, o dia mes i any).

Articles amb DOI

Cognoms, N. i Cognoms, N., si hi ha més d’un autor. (any de la revista). Títol de l’article: Subtítol de l’article. Títol de la revista en cursiva: Subtítol en cursiva, volum en cursiva (número entre parèntesi), primera pàgina de l’article-última pàgina de l’article. DOI

Touman, I. A. i Al-Ajmi, F. F. (2017). Privacy in Arabian Architecture: Past and Present Differential Understanding—Part I: Egyptian House Designing. Art and Design Review, 5(4), 258-276. htpps://doi.org/10.4236/adr.2017.54022

Articles a Internet amb URL

Cognoms, N. i Cognoms, N. de l’autor, si hi ha més d’un autor. (any de la revista). Títol de l’article: Subtítol. Títol de la revista en cursiva: Subtítol en cursiva, volum en cursiva (numéro entre parèntesi), primera pàgina de l’article-última pàgina de l’article. URL

Nota: Nombre d’autors de la referència: cal indicar tots els autors fins a un màxim de 20. Si són més de 20 es referencien els 19 primers i l’últim precedit de punts suspensius.
Exemple:

Jian Ding, Guo Li, Hejun Liu, Lulu Liu, Yin Lin, Jingyan Gao, Guoqiang Zhou, Lingling Shen, Mengxi Zhao, Yanyan Yu, Weihui Guo, Ulrich Hommel, Johannes Ottl, Jutta Blank, Nicola Aubin, Yi Wei, Hu He, David R. Sage, Peter W. Atadja,...(2023). Discovery of Potent Small-Molecule Inhibitors of WDR5-MYC Interaction. ACS Chemical Biology 18(1), 34-40. https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acschembio.2c00638


Si la citació acaba amb un número DOI o una adreça URL, no poseu punt al final. És preferible DOI a adreça URL.

Si es tracta d’una revista no acadèmica, donarem la data exacta entre parèntesis (mes i any, o dia mes i any).

Articles en preparació

Cognom, N. de l’autor. (any). Títol de l’article: Subtítol en cursiva. [Manuscrit en preparació].

Kirk, J. T. (2011). Reprogramming the Kobayashi Maru test: A tale of an inside job and the genius behind it. [Manuscrit en preparació].

  • La data és l’any de creació de l’article.
Articles presentats (en anglès submitted

Cognom, N. de l’autor. (any). Títol de l’article: Subtítol en cursiva. [Manuscrit presentat per a la seva publicació].

Castle, R. (2012). Shadowing a police officer: How to be unobtrusive while solving cases in spectacular fashion. [Manuscrit presentat per a la seva publicació].

  • La data és l’any de creació de l’article.
  • No s’ha d’indicar on s’ha presentat l’article fins que no s’hagi acceptat per ser publicat.
Articles acceptats (pendents de publicació) 

Cognom, N. de l’autor. (en premsa). Títol de l’article: Subtítol. Títol de la revista en cursiva: Subtítol de la revista en cursiva.

Castle, R. (en premsa). Shadowing a police officer: How to be unobtrusive while solving cases in spectacular fashion. Professional Writers’ Journal.

  • No s’indica la data.