Tarifes dels serveis


La majoria de serveis que ofereix la Biblioteca són gratuïts. No obstant això, algunes prestacions estan subjectes a tarifes per cobrir el cost que suposen per al servei. Les tarifes les aproven cada any natural els òrgans universitaris competents.

Peticions d'usuaris UdG (interns)
     
  Reproducció (1) Préstec (2)
Biblioteques de la CBUC-CSUC i biblioteques acord CCUC 0,15 € pàg. 0,00 €
  6,05 € article fins a 40 pàg.  
Catalunya i Estat Espanyol 1,21 € per cada bloc addicional de 10 pàg. 8,00 € 
  Microfilm o fitxer digital: preu cost + 20%  
Europa 22,00 € 27,00 €
British Library Segons pressupost 27,00 €
Estats Units i la resta de països 22,00 € 30,00 €


Peticions d'usuaris autoritzats UdG (externs)
     
  Reproducció (1) Préstec (2)
  12,10 € fins a 40 pàg.  
Catalunya i Estat Espanyol 2,42 € per cada bloc addicional de 10 pàg. 9,00 €
  Microfilm o fitxer digital: preu cost + 20% + 21 % IVA  
  24,20 €  
Europa Microfilm o fitxer digital: preu cost + 20% 30,00 €
  Segons pressupost  
British Library Microfilm o fitxer digital: preu cost + 20% + 21 % IVA 30,00 €
Estats Units i la resta de països 27,83 € 36,00 €

 

Peticions de biblioteques i centres externs
     
  Reproducció (1) Préstec (2)
Biblioteques del CBUC i del CCUC amb acord signat 0,15 € cada pàg. Gratuït
Biblioteques i altres biblioteques catalanes i de l'Estat Espanyol 6,05 € fins a 40 pàg. 8,00 €
  1,21 € per cada bloc addicional de 10 pàg.  
Europa 9,68 € fins a 40 pàg. 16,00 (3)
  1,21 € per cada bloc addicional de 10 pàg.  
Estats Units i la resta de països 24,20 € 30,00 € + preu duana

(1) Totes les tarifes de reproducció porten IVA inclòs. 
(2) El preu és per volum i no per obra. 
(3) En cas que el centre ens cobri per un préstec més de 16,00 € s'aplicarà reciprocitat.

Escanejat de documents 0,15 €
Impressió de microformes  
  • Full DIN-A4
0,15 €
  • Full DIN-A3
0,20 €
Difusió de fitxers digitals amb finalitats comercials per a entitats públiques o institucions sense ànim de lucre 15,00 €
Fitxers digitals per a empreses privades 30,00 €

 

Bàsica 30,00 €
Bàsica + accés a la Biblioteca Digital 100,00 €
Col·lectius amb conveni: col·legis professionals i altres entitats 1.000,00 € (4)


(4) Es podrà establir descomptes per als col·lectius mitjançant la formalització d'un conveni que ho reguli. 

Tarifes exclusives per a usuaris autoritzats.

Cerques de documents per encàrrec (5) 30,00 €
Assessorament documental (6) 50,00 €
Formació en l'ús de les eines deocumentals (7) 25,00 € per assistent i hora


(5) Cerques puntuals i subministrament de referències bibliogràfiques. Si s'escau, cal sumar cost del servei d'obtenció de documents.
(6) Definició de les necessitats informacionals i actualització posterior del perfil. 
(7) Assessorament per a grups sobre els recursos i les eines documentals.

Enregistrament d'actes, cursos, seminaris, etc. 36,00 €/hora + cost material