Articles de revista

 

Cognom, N. (any). Títol de l’article: Subtítol de l’article. Títol de la revista en cursiva: Subtítol en cursiva, volum en cursiva,número entre ( ), primera pàgina de l’article-última pàgina de l’article.

Garita, R. (2010). Modelos y teorías computacionales de la memoria humana: Un estado de la cuestión y análisis crítico. Revista Educación, 34(2), 75-94.

Si es tracta d’una revista no acadèmica, donarem la data exacta entre parèntesis (mes i any, o dia mes i any).

Articles amb DOI

Cognoms, N. i Cognoms, N., si hi ha més d’un autor. (any de la revista). Títol de l’article: Subtítol de l’article. Títol de la revista en cursiva: Subtítol en cursiva, volum en cursiva,número entre ( ), primera pàgina de l’article-última pàgina de l’article. DOI

Touman, I. A. i Al-Ajmi, F. F. (2017). Privacy in Arabian Architecture: Past and Present Differential Understanding—Part I: Egyptian House Designing. Art and Design Review, 5(4), 258-276. 10.4236/adr.2017.54022

Articles a Internet amb URL

Cognoms, N. i Cognoms, N. de l’autor, si hi ha més d’un autor. (any de la revista). Títol de l’article: Subtítol. Títol de la revista en cursiva: Subtítol en cursiva, volum en cursiva,numéro entre ( ),primera pàgina de l’article-última pàgina de l’article. URL

Álvarez, D. (2011). Prisioneros de los piratas: política y propaganda en la captura de Julio César y Clodio. Veleia: Revista de prehistoria, historia antigua, arqueologia y filología clásicas, (28), 69-82. http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Veleia/article/view/6295/8069


Si la citació acaba amb un número DOI o una adreça URL, no poseu punt al final. És preferible DOI a adreça URL.

Si es tracta d’una revista no acadèmica, donarem la data exacta entre parèntesis (mes i any, o dia mes i any).