Préstec Universitari Consorciat – Protecció de Dades

 

Responsable del tractament: Universitat de Girona
Finalitat: Gestió del préstec consorciat (PUC).
Legitimació Missió realitzada en interès públic (art. 6.1.e RGPD) Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
Destinataris: Altres institucions públiques per a la prestació de serveis bibliotecaris a través de la cooperació.
Drets de les persones interessades:

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se en primer terme a la Biblioteca i de forma general a la Secretaria General de la Universitat de Girona.

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.udg.edu/ca/protecciodedades.