Estil MLA

 

Aquest estil s'utilitza en les disciplines de Literatura i Lingüística, Filosofia, estudis culturals i àrees afins.

Per l'elaboració d'aquest apartat s'ha seguit la 7a i 8a edició de MLA Citation Guide. Recomanem que el consulteu quan citeu altres tipus de documents aquí no especificats, així com la web de MLA.

Actualitzat: juliol de 2021

Una llista de bibliografia o llista de referències cita els treballs que avalen un article concret. Una bibliografia cita les obres més àmplies i per a lectures futures.

  • Escriviu els noms i cognoms dels autors tal com figuren en el document, sense abreviar-los.
  • Abrevieu els noms dels editors sempre que sigui possible (ex.: U. per University).
  • Si esteu redactant un treball que no es publicarà, el MLA Handbook for Writers of Research Papers recomana que els títols se subratllin i no es posin en cursiva. En cas que el treball sigui per editar, ho deixa a criteri de l’editor o supervisor.
  • Noteu que quan un títol va entre cometes, el punt final s’inclou dins les cometes (ex.: “Neandertal, hombre de.”).

Poseu sempre les abreviatures en la llengua del treball que esteu redactant (excepte la d’edició, que heu de posar en la llengua del document citat). A continuació donem una taula de les més freqüents en català.

comp. compilador
coord. coordinador
dir. director
ed./eds. editor/s o director/s literari/s
et al. et alii, indicació de l’omissió d’alguns dels autors
i.e. id est, precedeix una data de publicació corregida
núm. número de publicació en sèrie
p. pàgina/pàgines
[sic] segueix una incorrecció
v. segueix el nombre de volums d’una monografia
vol. precedeix el número del volum citat

  • Ordeneu les entrades alfabèticament pel cognom del primer autor, tot seguint el sistema lletra per lletra.

Descartes, René

De Sica, Vittorio

MacDonald, George

McCullers, Carson

Morris, Robert

Morris, William

  • Si dues entrades o més tenen el mateix primer autor, alfabetitzeu pel cognom del segon.

Scholes, Robert, i Robert Kellogg

Scholes, Robert, Carl H. Klaus, i Michael Silverman

Scholes, Robert, i Eric S. Rabkin

  • Les entrades sense autor, alfabetitzeu-les pel títol, obviant els articles inicials (ex.: el, la, un/una, the, a, etc.).

Cal citar les fonts dins del vostre treball per mostrar al lector amb precisió quines parts de l’escrit provenen d’una font externa i identificar l’origen de cada paraula, concepte o frase que utilitzeu que no siguin vostres. Aquestes citacions remetran al document llistat a la bibliografia final.

Exemples

Text (Cognom autor pàgina/es.)

Tannen ha argumentat aquest punt (178-185).

Aquest punt ja ha estat argumentat (Tannen 178-185).

Altres, com ara Jakobson i Waugh (210-215), han mantingut el punt de vista contrari.

Altres han mantingut el punt de vista contrari (per exemple, Jakobson i Waugh 210-215).

En la seva Autobiografia, Benjamin Franklin estableix una llista de tretze virtuts (135-137). 

Autor desconegut Text (pàgina/es.)

El dominio de las formas de comunicación y de los recursos expresivos favorece el desarrollo integral del alumnado cognitivo, afectivo y social, permitiendo la representación interna de los deseos, vivencias, sentimientos, pensamientos y la comunicación con otras personas. (El Proceso de adquisición del lenguaje 1).
Un autor

Text (Cognom autor, “Títol” pàgina/es.)

“Tot et riu, la boca, els ulls, la sang que et puja a les galtes” (Rodoreda, “Mirall trencat” 96).

També es pot utilitzar:

Com diu Rodoreda: “Tot et riu, la boca, els ulls, la sang que et puja a les galtes” (“Mirall trencat” 96).

Com diu Rodoreda a “Mirall trencat”: “Tot et riu, la boca, els ulls, la sang que et puja a les galtes.” (96).

Autors amb el mateix cognom

Si la llista de bibliografia inclou publicacions de dos o més autors principals que tenen el mateix cognom, inclogueu les inicials dels autors en totes les citacions en el text. Si la inicial coincideix, doneu el nom complet.

(A. Patterson 183-185) (L. Patterson 230)

Dos o tres autors

Citeu el primer cognom de cada autor.

(Rabkin, Greenberg i Olander)

Més de tres autors

Citeu tal com figura a la bibliografia.

(Lauter et al. 2425-2433)

(Smith, Collins, Black, i Jones 145-154)

Autor corporatiu

Citeu-ne el nom abreviat o desenvolupat. Si esmenteu el nom en el text, no el poseu en la citació.

Segons un estudi patrocinat pel National Research Council, la població de la Xina va créixer el 1990 més d’un 15% (15).

Treball entrat per títol 

Citeu el títol, abreviat o complet.

(Pedagogía de la educación 54)

Més d’un treball del mateix autor

Afegiu el títol citat, abreviat o complet, després del cognom de l’autor.

(Rodari, Gramática de la fantasía; introducción al arte de inventar historias 60)

(Rodari, Ejercicios de fantasía 10)

Parts específiques d’una font d’informació

Indiqueu el volum i les pàgines.

L’antologia de Lauter i coeditors conté l’obra de Gilman “The Yellow Wall-Paper” (2: 606-619).

Obres clàssiques, obres completes i documents sense paginació

Quan citeu obres completes, no doneu les pàgines.

Plató (ed. 1933)

Quan citeu documents sense paginació (programes de televisió, pel·lícules, documents electrònics sense paginació, etc.) no doneu tampoc les pàgines.