Estil ISO 690:2013

 

Per l'elaboració d'aquest apartat s'ha seguit la Norma Internacional ISO 690. Recomanem que la consulteu quan citeu altres tipus de documents aquí no especificats. Al mateix temps s'han seguit les propostes que ofereixen altres institucions com la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universidad de Cantabria o la Universidad de Sevilla.

Actualitzat: juny 2021