Estil APA

 

  Per l'elaboració d'aquest apartat s'ha seguit la 7a edició del Publication Manual of the American Psychological Association. Recomanem que el consulteu quan citeu altres tipus de documents aquí no especificats, així com la web de l’APA.

  Actualitzat: juliol de 2022

  Una llista de bibliografia o llista de referències cita els treballs que avalen un article concret. Una bibliografia cita les obres més àmplies i per a lectures futures.

  • La llista de referències se situa en una pàgina nova immediatament després del text, continuant la numeració de pàgines del document.
  • Format de la llista: sagnia francesa i doble espai.
  • Heu d’escriure només les inicials dels noms dels autors.
  • El número dels autors inclosos en una referència:
   • Posarem cognoms i inicials dels noms fins a 20 autors. Quan hi ha dos autors fins a 20 utilitzarem una i davant del nom de l'autor final: Autor, A. A., Autor, B. B., i Autor, C. C. 

   • Quan hi ha 21 o més autors inclourem els noms dels primers 19 autors, afegirem una el·lipsi (però no una i) i llavors farem constar el nom de l'autor final.

         Exemple:  Tsuji, M., Koriyama, Ch., Ishihara, Y., Yamamoto, M., Yamamoto-Hanada, K., Kanatani, K.,  Bamai, Y. A.,  Onishi, K., Senju, A., Araki, S., Shibata, E.,  Morokuma, S., Sanefuji, M., Kitazawa, H., Saito, M.,  Umezawa, M., Onoda, A.,  Kusuhara, K., Tanaka, … The Japan Environment i Children’s Study Group. (2019). Associations between metal levels in whole blood and IgE concentrations in pregnant women based on data from the Japan environment and children’s study. Journal of Epidemiology, 29(12), 478-486. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6859078/

  • Si la citació acaba amb una adreça URL, no poseu punt al final.
  • És correcte utilitzar “en” o “dins”.
  • La presentació dels DOI i els URL s'estandaritza:

   • Ambdós es presenten com a hipervincles.
   • L'etiqueta "doi" no s'utilitza i s'ha de començar amb el prefix https://doi.org/
   • "Recuperat de" era utilitzat fins ara davant d'un URL només quan era necessària una data de recuperació, ara es presenta sense etiqueta.
  • Per qualsevol referència amb una editorial o un nom de lloc:
   • Quan el nom de l'autor i l'editorial coincideixen, és a dir, són iguals, s'omet l'editorial.
   • No s'inclou "Autor" en l'element de font de la referència.

         Exemple: American Psychological Association. (2020). The Publication Manual of the American Psychological Association (7th ed.). https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition 

  NO 
  American Psychological Association. (2020). The Publication Manual of the American Psychological Association (7th ed.). Autor. https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition 

  NO 
  American Psychological Association. (2020). The Publication Manual of the American Psychological Association (7th ed.). American Psychological Association. https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition 

  El nom d'autor en aquesta referència (American Psychological Association) és també el nom de l'editorial, així que el nom apareix només una vegada en la referència (en l'element d'autor). L'element de font de la referència inclou només el DOI. 

  • Per als articles de revista:
   • Quan un número de revista es coneix sempre l’hem d’incloure (entre parèntesi i no en cursiva) després del número de volum. 

    Exemple: 

    Mitjà, O., Clotet, B. (2020). Use of antiviral drugs to reduce COVID-19 transmission. The Lancet Flobal Health. 8(5), e639 – e640. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30114-5 

   • Si una revista/publicació periòdica usa números de revista, inclou el mot “Article” i el número en comptes de qualsevol camp de pàgina.

    Exemple:

    Burin, D., Kilteni, K., Rabuffetti, M., Slater, M., & Pia, L. (2019). Body ownership increases the interference between observed and executed movements. PLOS ONE, 14(1), Article e0209899. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0209899 

     

  • Per als llibres i capítols de llibres, no posarem ubicacions físiques per a editorials en qualsevol mena de referència. Mentre que a la sisena edició la referència incloïa: “Washington, DC: SAGE,” la setena edició ara només inclou “SAGE”.

   Exemples:

   • Amb DOI: Brown, L. S. (2018). Feminist therapy (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000092-000
   • Sense DOI: Burgess, R. (2019). Rethinking global health: Frame-works of power. Routledge. 
   • Per als llibres electrònics el format, programa o dispositiu (p. e., Kindle) no s’inclou en la referència. Per a audiollibres s’inclou el narrador i la notació d’audiollibre només en casos concrets.
   • Les obres religioses i les obres antigues de Grècia i Roma només se citen en el text. 

  Poseu sempre les abreviatures en la llengua del treball que esteu redactant (excepte la d’edició, que heu de posar en la llengua del document citat). A continuació donem una taula de les més freqüents en català.

  ca. circa, data aproximada
  comp. compilador
  coord. coordinador
  dir. director
  ed./eds. editor/s o director/s literari/s
  et al. et alii, indicació de l'omissió d'alguns dels autors
  i.e. id est, precedeix una data de publicació corregida
  núm. número de publicació en sèrie
  p. pàgina/pàgines

  §

  paràgraf
  s.d. sense data, quan no coneixem la data de publicació
  [sic] segueix una incorrecció
  v. segueix el nombre de volums d'una monografia
  vol. precedeix el número del volum citat

   

  Ordeneu les entrades alfabèticament pel cognom del primer autor, tot seguint el sistema lletra per lletra.

  Obres on el primer autor és el mateix:

  • Ordeneu primer les entrades en què apareix com a únic autor, i dins aquestes, segons l’any de publicació, de més antic a més nou.
  • Quan hi hagi més d’un autor, ordeneu alfabèticament pel segon autor, i si aquest coincideix, pel tercer, i així successivament.
  • Si coincideixen tots els autors, ordeneu per any de publicació, de més antic a més nou.
  • Si coincideixen els autors i l’any de publicació, ordeneu alfabèticament pel títol (excloent-ne els articles inicials: el, la, etc.). Afegiu lletres a, b, c, etc. darrere la data de publicació.

  Hewlett, L. S. (1996)

  Hewlett, L. S. (1998)

  Hewlett, L. S., Evans, L. S. i Alonso, S. C. (1996)

  Hewlett, L. S. i Wright, A. C. (1995)

  Hewlett, L. S. i Wright, A. C. (1999a). Control...

  Hewlett, L. S. i Wright, A. C. (1999b). Roles of...

  Obres amb primer autor del mateix cognom però diferent nom:

  Ordeneu alfabèticament per la primera inicial.

  Obres amb autor corporatiu o sense autor:

  • Ordeneu les entrades amb autor corporatiu per la primera paraula del nom. Escriviu els noms desenvolupats, no els acrònims. El nom de l’entitat principal precedeix el de la subdivisió.
  • Si l’obra està signada (i només en aquest cas) com a anònima, l’entrada comença amb la paraula Anònim i s’alfabetitza per aquesta com si fos un nom real.
  • Si no hi ha autor, moveu el títol a la posició de l’autor i alfabetitzeu per la primera paraula del títol.
  • Considereu les obres legals com a obres sense autor, i alfabetitzeu-les per la primera paraula significativa de l’entrada (obvieu els articles, però no les preposicions).

  Citació en el text d’una pàgina web en APA

  En citar una pàgina web o un article en línia, segons les normes APA, la cita en el text ha de contenir el cognom de l’autor i l’any de publicació; per exemple: (Worland & Williams, 2015). Tingues en compte que l’autor també pot ser una organització, per exemple: (Societat Catalana de Física, 2022).

  En citar també has d’incloure un localitzador. Ja que les pàgines web no tenen números de pàgina, podeu utilitzar alguna de les següents opcions:

  • Número de paràgraf: (Smith, párr. 15).
  • Títol o nombe de secció: (CDC, 2020. Sección Temporada de gripe)
  • Títol abreujat: (CDC, 2020, secció Datos clave)

   

  Cita Curta

  Són les cites textuals que tenen una extensió de 39 paraules o menys.

  Per a la seva ubicació:

  El text de la cita ha de quedar inclòs dins d’un paràgraf, no sol.

  Per a la seva presentació:

  • El text de la cita ha d’anar entre cometes.
  • Posar punts i comes dins de les cometes i col·locar altres signes de puntuació dins de les cometes només quan formin part del material citat.
  • Inclou les dades de referència completa (Cognoms, Any i paginació) en la mateixa frase que la cita (entre parèntesi o narrativa).

  Exemple de cita entre parèntesi:

  En la identitat política no podem oblidar que “en les nostres relacions diàries cadascun de nosaltres actua, però sovint la interpretació pública dels nostres actes és la que determina els resultats”. (Gergen, 1999, p. 42).

  Exemple de cita narrativa:

  Més enllà de les teories proposades, García (1986) defensa que “l’educació comparada ha d’acomodar-se més al comportament de les altres ciències comparatives que al d’algunes (que no totes) ciències de l’educació” (p. 137), una afirmació que ha generat força controvèrsia.

  Cita extensa

  Són les cites textuals que tenen 40 paraules o més d’extensió.

  Per a la seva presentació:

  El text de la cita ha de quedar en un paràgraf (o diversos, depenent de la seva extensió).

  Per a la seva ubicació:

  • El text de la cita ha de tenir al costat esquerre una sagnia d’1.25 cm.
  • El text de la cita no ha de quedar tancat entre cometes.
  • Col·loca punt final després del text de la cita, no de la paginació.
  • Inclou les dades de referència completes (Cognoms, Any i paginació) en la mateixa frase que la cita (entre parèntesi o narrativa).

  En col·locar les dades de la referència a la cita pots utilitzar la Cita entre parèntesi i la Cita narrativa.

  Exemple de cita narrativa:

  Tal com observa Feito (2000), la importància del centre escolar és significativa:

  Els centres públics acostumen a estar (i destaco que no sempre és així) pitjor condicionats a nivell d’infraestructures que els concertats i els privats. Un centre privat repercuteix sobre la matrícula el preu de les instal·lacions. Molts centres religiosos gaudeixen de propietats que vénen de temps remots. (p. 122)

  Cita en una altra llengua

  Quan se cita un text en una altra llengua el recomanable (no obligatori) és deixar el text original seguit de la traducció col·locada entre parèntesi.

  Exemple de cita curta:

  Vygotsky (1987), Tharp y Gallimore (1988) y Gallimore et al. (1993) assenyalen que “ja que la pauta d’activitat té unes conseqüències tan profundes per a la creació de la ment, la unitat bàsica d’anàlisi en la teoria sociocultural és el context d’activitat” (Puesto que la pauta de actividad tiene unas consecuencias tan profundas para la creación de la mente, la unidad básica de análisis en la teoría sociocultural es el contexto de actividad).

  Cita indirecta o paràfrasi

  Parafrasejar és utilitzar la paràfrasi, és a dir, explicar amb les nostres pròpies paraules una idea que hem extret d’una font o més fonts.

  Quan feu servir la paràfrasi, citeu el treball original usant el format narratiu o entre parèntesi.

  No té una quantitat limitada de paraules, inclús port quedar més estens que el text de la paràfrasi.

  Per a la seva ubicació:

  El text de la paràfrasi pot quedar inclòs en una paràgraf o sol en un paràgraf independent (o varis).

  Per a la seva presentació:

  Si el text queda dins d’un paràgraf no posarem cometes i si queda en un paràgraf independent no es col·loca sagnia esquerra.

  Citació de citació

  En el treball acadèmic, una font primària informa del contingut original; una font secundària es refereix al contingut que es va informar per primer cop en una altra font.

  • És recomanable consultar sempre el document original.
  • Si no ho aconseguim, citarem en la bibliografia el document que hem consultat, no l’original, i en el text utilitzarem citat per.
  • En el text, el primer és l’autor original, el segon és la font secundària i hem de posar l’autor o autors i l’any.
  • Només inclourem en la llista de bibliografia el document que hem consultat nosaltres.

  Exemple:

  Al respecto, Gutiérrez (1999), menciona que “la reacción ante cualquier situación siempre está en la función de la percepción que tiene esta, lo que cuenta es la forma en que ve las cosas y no la realidad objetiva “(Citat per Márquez, 2003, p. 57).

  Citar entrevistes

  Les cites de les persones que vau entrevistar com part de la vostra investigació es tracten de manera diferent a les cites de treballs publicats.

  En citar als participants de la investigació, feu servir el mateix format que per altres cites:

  • Una cita de 39 paraules o menys poseu-la entre cometes dins del text
  • Una cita de 40 paraules o més en una cita de bloc amb sagnia a sota del text

  Com que les cites dels participants de la investigació són part de la vostra investigació original, no les incloeu en al llista de referències ni les tracteu com a comunicacions personals; indiqueu en el text que les cites són dels participants.

  En el cas de citar entrevistes, hem de tenir en compte consideracions ètiques pel que fa als participants de la investigació i respectar l’anonimat i/o l’acord de confidencialitat entre els participants i la persona o persones que fan la investigació. Per tal de respectar aquests acords, potser haurem d’assignar seudònims als participants, o bé donar informació d’identificació fosca o bé presentar informació agregada. Aquest acords també es poden extendre a unes altres fonts relacionades amb la metodologia emprada en la investigació.

  Citar correus electrònics, missatges de text, xats en línia o missatges directes, entrevistes personals, converses telefòniques, discursos en viu

  Les obres que els lectors no poden recuperar se citen en el text com comunicacions personals.

  Les comunicacions personals inclouen correus electrònics, missatges de text, xats en línia o missatges directes, entrevistes personals, converses telefòniques, discursos en viu, conferències a l’aula no gravades, notes, cartes, missatges de grups de discussió no arxivats o taulers d’anuncis en línea, etc.

  Comunicacions personals en el text

  Ja que els lectors no poden recuperar la informació en les comunicacions personales, aquestes no estan incloses en la llista de referències: se citen només en el text. Indica la/les inicial/ls i el cognom del comunicador, i proporciona una data el més exacta possible.

  Com se citen els coneixements tradicionals o les tradicions dels pobles indígenes

  A la setena edició d’APA es tracta de forma especial aquest tipus de citacions.

  La manera de citar els coneixements tradicionals o les tradicions orals (altres termes són "històries tradicionals" i "històries orals") dels pobles indígenes varia depenent de si la informació s'ha registrat i com s'ha registrat; només uns certs casos utilitzen una variació de la cita de comunicació personal.

  • Si la informació ha estat gravada i els lectors la poden recuperar (per exemple, vídeo, àudio, transcripció de l'entrevista, llibre, article), citeu-la en el text i incloue una entrada en la llista de referències en el format correcte per a aquest tipus de font (per exemple, un enregistrament a YouTube).
  • També mantingueu la integritat de les perspectives indígenes. Examineu els treballs publicats acuradament (especialment els treballs més antics) per a assegurar-te que la informació sobre els pobles indígenes sigui precisa i apropiada per a compartir abans de citar aquests treballs.

  Per a descriure el coneixement tradicional o les tradicions orals que no estan registrades (i per tant no són recuperables pels lectors), proporciona tants detalls en la cita en el text com sigui necessari per a descriure el contingut i contextualitzar l'origen de la informació. Per exemple, si vas parlar amb una persona indígena directament per a obtenir informació (però no era un participant de la recerca), usa una variació de la cita de comunicació personal.