Documents textuals

 

Elements:

En * (asterisc) els elements que són opcionals

Cognom/s autor (minúscula/es),  inicial o nom desenvolupat de l’autor/s o nom de l’entitat. Títol en cursiva: subtítol*. Edició, si no és la primera. Altres responsables (editor, traductor, compilador, etc.)*. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació. Col·lecció*, número de col·lecció*. ISBN o altre número identificador normalitzat. Notes.

Exemples:

Santaló, Luís A. La Matemática: una filosofía y una técnica. Joan Pagès, editor Barcelona: Ariel, 1994. Ariel, 124. ISBN 8434411229.

Nussbaum, R.; McInnes, R.R. i Willard, H.F. Genética en medicina. Barcelona: Elsevier Masson, 2008. ISBN  9788445812259.

Elements:

En * (asterisc) els elements que són opcionals

Cognom/s autor/s del capítol. Títol del capítol. Altres responsables (editor, traductor, compilador, etc.)*. Element d’enllaç (A:) Cognom/s autor/s del llibre. Títol del llibre: subtítol*. Edició, si no és la primera. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació, localització de la part en el llibre (volum, pàgines, etc.). Col·lecció*, número de col·lecció*. ISBN o altre número identificador normalitzat. Notes*.

Exemple:

Newson, L.A. Caribean Maize: First Farmers to Columbus. Staller, J.E., Tykot, R.H., Benz, B.F., ed. A: Histories of Maize in Mesoamerica: multidisciplinares aproaches. California: Left Coast Press, 2010, p. 118-128. ISBN 9781598744965.

Elements:

Cognom autor/s del llibre. Títol del llibre: subtítol. Edició. Numeració del volum, Títol del volum, Responsabilitat subordinada. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació. Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes.

Exemple:

Valdeavellano, L.G. de. Historia de España antigua y medieval. Vol. 3, Castilla y Aragón en el siglo XIII. Madrid: Alianza, 1988. 8420691003.

Elements:

Títol de la revista: subtítol. Edició. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació. Identificació de fascicle (data i/o número concret del fascicle que es vol citar o, opcionalment, primera-darrera data i/o número per citar el conjunt de la publicació). ISSN o altre identificador normalitzat. Notes.

Exemples:

  • Una revista que va començar a publicar-se el 1980 i segueix apareixent:

European journal of physics. London: Institute of Physics, 1980-. ISSN 0143-0807.

  • Una revista que es va publicar entre 1939 i 1941:

Annales d’histoire sociale. Paris: l’Annales. 1939-1941. ISSN 1243-2563.

  • Una revista de la qual citem tot un número/volum:

The Journal of law and economics. Chicago (Ill.): the University of Chicago Law School. 1980. Vol. 23, no. 1. ISSN 0022-2186.

Elements:

Títol [tipus de suport]: subtítol*. Edició o versió. Lloc de publicació: Editor, data de publicació, Identificació de fascicle (data i/o número concret del fascicle que es vol citar o, opcionalment, primera-darrera data i/o número per citar el conjunt de la publicació). ISSN o altre identificador normalitzat. Notes* [Data de consulta] (obligatori per als documents en línia). Disponibilitat i accés (obligatori per als documents en línia).

Exemples:

Engega [en línia]: revista de la Universitat de Girona . Girona: Universitat de Girona, 2008-. ISSN 1988-3161 [Consulta: 12 abril 2016]. Disponible a: http://www.udg.edu/tabid/12153/Default.aspx .

Pedagogia i treball social [en línia]: revista de ciències socials aplicades. [Girona]: Universitat de Girona, 2013-. ISSN 2013-9063 [Consulta: 12 abril 2016]. Disponible a: http://ojs.udg.edu/index.php/pedagogia_i_treball_social.

Elements:

Autor/s de l’article. Títol de l’article. Col·laboradors de l’article*. Element d’enllaç (A:)* Títol de la revista: subtítol*. Edició. Lloc de publicació: Editor, data de publicació, localització de l’article a la revista (volum, número, pàgines). ISSN o altre identificador normalitzat. Notes*.

Exemple:

Tijs, S. i altres. On cores and stable sets for fuzzy games. Fuzzy sets and Systems. 2004, vol. 146, no 2, p. 285-296. ISSN 0165-0114.

Elements:

Autor/s principal/s de la contribució. Títol de la contribució. Element d’enllaç (A:)* Títol de la revista [tipus de suport]: subtítol*. Edició o versió. Lloc de publicació: Editor, data de publicació, Localització de la contribució (vol, núm., pàg., etc.). ISSN o altre identificador normalitzat. Notes* [Data de consulta] (obligatori per als documents en línia; opcional per als altres). Disponibilitat i accés (obligatori per als documents en línia; opcional per als altres).

Exemples:

Espanya. Resolución de 14 de enero de 2016, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Boletín oficial del Estado [en línia]. Madrid: BOE, 29 gener 2016, no. 25, p. 8014 a 8016. De conformitat amb l’art. 35 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre (BOE-A-2001-24515). [Consulta: 12 abril 2016]. Disponible a: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-874.

Font, J.; Campos, M.; Vilar, L.; Polo, L. HGI, l’herbari de la Universitat de Girona. Revista de Girona [en línia]. Girona: núm. 176, maig-juny 1996, p. 49-51. [Consulta: 12 abril 2016]. Disponible a: http://hdl.handle.net/10256/7823.

Vidal-Casellas, D. i Crous-Costa, N. La promoción de la Costa Brava: recuperación de la memòria històrica. A: Revista iberoamericana de turismo [en línia]. Penedo, Alagoas, Brasil, vol. 2, no. 1, p. 4-21. [Consulta: 18 abril 2016]. Disponible a: http://hdl.handle.net/10256/8711.

Rossi, S. ¿A quién le importa el coral rojo?. A: Jot Down [en línia]. [Consulta: 18 abril 2016]. Disponible a: http://www.jotdown.es/2016/03/a-quien-le-importa-el-coral-rojo/.

Exemple:

Antares, G. El Mediterráneo se queda sin dieta. El País. 14 julio 2015, p. 26. ISSN 1134-6582.