Articles de revista científica

 

Títols de revista

En el Publication Manual of the American Psychological Association no s’especifica la descripció per a aquest tipus. S’ha fet una adaptació sobre el tipus Monografia.

Títol en cursiva: Subtítol en cursiva (any d’inici-any final). Editorial.

Revue de l’art (1968- ). Flammarion.

Cognom, N. (any). Títol de l’article: Subtítol de l’article. Títol de la revista en cursiva: Subtítol en cursiva, volum en cursiva (número entre parèntesis), primera pàgina de l’article-última pàgina de l’article.

Garita, R. (2010). Modelos y teorías computacionales de la memoria humana: Un estado de la cuestión y análisis crítico. Revista Educación, 34(2), 75-94.

Si es tracta d’una revista no acadèmica, donarem la data exacta entre parèntesis (mes i any, o dia mes i any).

Articles amb DOI

Cognoms, N. i Cognoms, N., si hi ha més d’un autor. (any de la revista). Títol de l’article: Subtítol de l’article. Títol de la revista en cursiva: Subtítol en cursiva, volum en cursiva (número entre parèntesis), primera pàgina de l’article-última pàgina de l’article. DOI

Touman, I. A. i Al-Ajmi, F. F. (2017). Privacy in Arabian Architecture: Past and Present Differential Understanding—Part I: Egyptian House Designing. Art and Design Review, 5(4), 258-276. htpps://doi.org/10.4236/adr.2017.54022

Articles a Internet amb URL

Cognoms, N. i Cognoms, N. de l’autor, si hi ha més d’un autor. (any de la revista). Títol de l’article: Subtítol. Títol de la revista en cursiva: Subtítol en cursiva, volum en cursiva (numéro entre parèntesis), primera pàgina de l’article-última pàgina de l’article. URL

Cal indicar tots els autors fins a un màxim de 20. Si són més de 20 es referencien els 19 primers seguits de punts suspensius.

Álvarez, D. (2011). Prisioneros de los piratas: Política y propaganda en la captura de Julio César y Clodio. Veleia: Revista de prehistoria, historia antigua, arqueologia y filología clásicas, (28), 69-82. http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Veleia/article/view/6295/8069


Si la citació acaba amb un número DOI o una adreça URL, no poseu punt al final. És preferible DOI a adreça URL.

Si es tracta d’una revista no acadèmica, donarem la data exacta entre parèntesis (mes i any, o dia mes i any).

Articles en preparació

Cognom, N. de l’autor. (any). Títol de l’article: Subtítol en cursiva. [Manuscrit en preparació].

Kirk, J. T. (2011). Reprogramming the Kobayashi Maru test: A tale of an inside job and the genius behind it. [Manuscrit en preparació].

  • La data és l’any de creació de l’article.
Articles presentats (en anglès submitted

Cognom, N. de l’autor. (any). Títol de l’article: Subtítol en cursiva. [Manuscrit presentat per a la seva publicació].

Castle, R. (2012). Shadowing a police officer: How to be unobtrusive while solving cases in spectacular fashion. [Manuscrit presentat per a la seva publicació].

  • La data és l’any de creació de l’article.
  • No s’ha d’indicar on s’ha presentat l’article fins que no s’hagi acceptat per ser publicat.
Articles acceptats (pendents de publicació) 

Cognom, N. de l’autor. (en premsa). Títol de l’article: Subtítol. Títol de la revista en cursiva: Subtítol de la revista en cursiva.

Castle, R. (en premsa). Shadowing a police officer: How to be unobtrusive while solving cases in spectacular fashion. Professional Writers’ Journal.

  • No s’indica la data.