Figures (fotografies, taules, dibuixos, gràfics, diagrames)

 

Les fotografies, imatges, gràfics, diagrames, etc. que s’hagin de citar s’inclouen dins de l’apartat de Figures.

En el cas de les fotografies, si surten persones, cal tenir l’autorització, sobretot en el cas de menors d’edat.

Elements: Autor/s, any, títol, tipus de material (imatge, fotografia, gràfic).

Citació d’una imatge dins de la redacció del treball

Hem de posar en el peu de la imatge els següents elements:

Elements: Figura X (on X és el número correlatiu que posem a la imatge, i sempre ha de ser en negreta). Descripció de l’original, extret o adaptat, “Títol de la figura”, autoria, llibre, revista o recurs electrònic. Menció de drets de propietat (Copyright o Llicència CC).

Posarem la nota al peu de la figura en un cos més petit que la lletra del treball.

APA - Figures: fotografies, imatges, dibuixos, gràfics, diagrames

 

Figura 1. Portal de Santa Clara, enderrocat el 1958 (1911-1915), de V. Fargnoli. INSPAI, Centre de la Imatge. Diputació de Girona.

Per fer la citació en el text hem de seguir les mateixes normes que els altres documents: Cognom i any de creació. Al final de la cita haurem de posar entre parèntesi “vegeu figura” i el número que li correspon.

A la referència  de la bibliografia final haurem de fer constar el tipus d’imatge que hem utilitzat:

-Imatge digital: si es tracta d’imatges en format digital o que hagin estat retocades o manipulades digitalment.

-Fotografia: si es tracta de fotografies en paper, tot i que potser l’hem aconseguit en versió digital.

Citació d’una imatge a la bibliografia final:

Una fotografia (amb autor i data):

Fargnoli, V.  (1958). Portal de Santa Clara, enderrocat el 1958 (1911-1915) [Fotografia].

Una imatge (amb autor, sense data):

Balazh, A. Cuadro en lienzo.  Los fragmentos del planeta tierra. Turquía. Mar de Mármara [Imatge digital]. Pixers. Recuperat 6 de juliol 2021 de https://pixers.es/cuadros-en-lienzo/los-fragmentos-del-planeta-tierra-turquia-mar-de-marmara-63103724

Elements: Taula X (X és el número correlatiu que li pertoca a cada taula), nom o títol de la taula. A sota de la taula Nota en cursiva de la taula, on es donen dades explicatives sobre la taula.

Taula adaptada d’un llibre o extreta d’un llibre

Taula 1. Paradigmas de la didáctica.

Citar taules estil APA 1

Nota: Representants i premisses dels paradigmes de la didàctica. Extret de “Paradigmas y educación”, de A.J. Murillo, 2015, México : CEIDE, p. 38.

Citació a la bibliografia final:

Murillo, J. A. (2015). Paradigmas y educación. México: CEIDE.

Taula d’elaboració pròpia

Taula 2. Xifres de parlants de llengües indígenes a Mèxic, any 1998.

Citar taules estil APA 2

Nota: Taula que mostra el percentatge de població indígena de Mèxic i que parlen la seva llengua indígena.